Детска стоматологија

Детска стоматологија

Обука за правилно четкање на забите, грижа за млечните заби, пломбирање на млечни заби со композитни пломби, залевање на фисурите на трајните заби и екстаркција на млечни заби.

Еден од главните фактори за успешна стоматолшка терапија кај децата е добра соработка помеѓу стоматологот и пациентот која се базира на стекнување на довербата на детето и одстранување на фобијата и стравот кај детето од самата интервенција колку што е можно повеќе.

Една од најчестите и најбитните мерки во борбата против појавувањето на кариозните лезии е залевањето на фисурите кај младите трајни заби.