Електромиографија - Denta ES

Електромиографија

Електромиографијата овозможува ефикасно да се оцени влијанието на забниот контакт во активирањето на мастикаторната мускулатура, со цел:

- Да се избегнат функционални промени кај здрави пациент;
- Подобрување на ефективноста на функционализацијата ( пр.фиксна и привремена протеза, импланти, сплинтови и.т.н. );
- Дијагностицирање на пациенти со нерамнотежа;
- Балансирање на пациенти со нерамнотежа од дентално потекл;
- Покажување на пациентите објекнивни информации за подобро да им се понудат потребните третмани;
- Зголемување на перцепцијата за квалитетот на услугите односно третманот;
- Мониторинг (следење) на функционалното здравје на пациентите.

Снимањето се изведува во два чекори преку биполарни електроди позиционирани
на кожата на лицето на мастикаторната мускулатура
( m.temporalis and m.masseter )
и двата реализирани во неколку секунди одделно еден по друг.


1. Дефинирање на мускулна активност без дентална – пародонтална проприорецепција
( стискање на забите со ватеролни )
2. Дефинирање на мускулна активност со дентална – пародонтална проприорецепција
( стискање на забите )