Нашиот тим - Denta ES

Нашиот Тим

Д-р Слободан Ѓеоргиев

Специјалист по орална хирургија и имплантологија


Роден во Скопје во 1979 година. Средното образование го завршил во ДСМУ Д-р Панче Караѓозов во Скопје. Стоматолошки факултет завршил во 2003 година на Стоматолошкиот факултет во Скопје. Специјалист по орална хирургија и имплантологија е од 2011 година. Посетувал најразлични курсеви од областа на стоматологијата и се здобил со сертификати за примена на биостимулирачки ласери и хируршки ласери во стоматологија. Успешно го воведува и користењето на методот PRP (плазма богата со протеини) како во оралнохирушките интервенции, така и во лицевата естетика. Има поминато посебна обука и се здобил со лиценца за самостојна работа при примена на хијалуронски филери и Botulinum Toxin во лицева естетика, како и мезонишки во лицева регија. Меѓудругото е и сертифициран предавач за имплантологија од „Connes“.

Д-р Елена Василевска Ѓеоргиева

Специјалист по ортодонција


Родена во Скопје во 1981 година.Средното образование го завршила во Скопје. Стоматолошки факултет завршила во 2005 година на Стоматолшкиот факултет во Скопје. Во текот на својата стоматолошка пракса посетувала најразлични курсеви, а специјалист по ортодонција е од 2011 година. Работи класична ортодонција, лингвална, како и најпрестижниот Damon system. Во 2011станува Damon Doctor, а од октомври 2012 година е и официјален едукатор за Damon систем на во Македонија и Косово. Има поминато обуки за миофункционална терапија и посебна обука за темпоромандибуларна дисфункција, и „sleep apnea“ и ги третира овие нарушувања на ТМЗ со соодветен вид на терапија. Од 2015 е назначена за Key Opinion Leader за Европа, Среден Исток и Африка. Таа е активен член на WFO и од 2017 е избрана за Амбасадор од Македонија во Американската Асоцијација на Ортодонти(AAO).

Д-р Виктор Стефановски

Специјалист по протетика


Роден е во Куманово во 1984 година. Средното образование го завршил во Средното Медицинско Училиште во Штип. Стоматолошки факултет завршил во 2008 година на Стоматолошкиот факултет во Скопје. Специјалист по стоматолошка протетика е од 2012 година. Посетувал најразлични курсеви од областа на стоматологијата,особено од областа на високо естетски протетски реставрации, ламинати, а има поминато и посебна обука и се здобил со лиценца за примена на хијалуронски филери во лицева естетика.

Стефан Темелковски

Office Manager


Роден е во Скопје 1988 година. Завршил средно медицинско училиште во ДСМУ "Панче Караѓозов" во Скопје, отсек забен техничар во 2006 год. Дипломирал на високата школа за забни техничари при стоматолошкиот факултет во Скопје во 2010 год. Посетувал повеќе курсеви за менаџмент, комуникација со клиенти и вработени. Работи на местото office manager Дента Ес. Поседува серификат за Middle Managment и сертификат за интерен ИСО проверувач.

Д-р Биљана Пановска

Магистер по стоматолошки науки


Родена е во Велес во 1984 година. Средното образование го завршува во родниот град, а стоматолошкиот факултет во Ниш, Р.Србија. Во 2017 година ги завршува своите магистерски студии на стоматолошкиот факултет во Скопје. Работи како доктор по општа стоматологија.

Д-р Моника Д. Костадиновска

Доктор по општа стоматолигија


Родена во Скопје во 1982 година. Има завршено средно медицинско образование во ДСМУ „Др Панче Караѓозов“ - Скопје, отсек стоматолошка сестра - техничар. Дипломиран доктор по општа стоматологија на Стоматолошкиот факултет во Скопје. Има посетено курсеви од областа на ендодонција, естетска стоматологија, протетика, имплантологија, а воедно се има здобиено со сертификат за апликација на хијалуронски филери. Од октомври 2017 година работи во поликлиника Дента ЕС како доктор по општа стоматолигија и е дел од тимот на Орална Хирургија.

Д-р Елена Јанковска

Доктор по општа стоматологија


Родена е во Кратово во 1990 година. Средното образование го завршува во Кратово, а дипломира на Стоматолошкиот факултет во Скопје во 2014 година. Активно е вклучена во стоматолошкатапрактика од 2015 година и има земено учество на бројни настани икурсеви за континуирано професионално усовршување. Во моментот е запишана на специјалистички студии на Стоматолошкиот факултет во Скопје во областа Пародонтологија.Од 2018 година е дел од тимот на Дента ЕС и работи како доктор по општа стоматологија.

Д-р Јетон Жута

Доктор по општа стоматологија


Роден во Скопје 1989 година. Завршил средно медицинско училиште отсек забен техничар во ДСМУ ,,Др Панче Караѓозов” - Скопје. Дипломира на Стоматолошки факултет во Скопје 2013 година од кога и активно работи. Работи во Дента ЕС како општ доктор по стоматологија и е дел од тимот на хирургија и протетика.

Глигор Анѓелкоски

Доктор по општа стоматологија


Роден е во Тетово во 1990 година. Завршил средно медицинско училиште како забен техничар во ОСМУ “Никола Штејн” - Тетово. Дипломира на “УКИМ - Стоматолошки факултет, Скопје” во 2014 година од кога и активно работи како доктор по стоматологија. Учествувал на бројни настани и курсеви за континуирана доедукација како и активни работни курсеви за “Damon” системот. Од 2018 година е член на Дента ЕС како општ доктор по стоматологија и е дел од тимот на ортодонција.

Елена Тодоровска

Стручен соработник за маркетинг и продажба


Родена во Струга во 1988 година, има завршено средно медицинско училиште во ОСМУ "Д-р Јован Калаузи" во Битола, отсек фармацевтски техничар. Дипломирала на Фармацевтскиот факултет во Скопје во 2012 година, а лиценца за работа, издадена од Фармацевтска комора добива во 2013 година. Во тек е со магистерски студии по козметологија на Фармацевтскиот факултет во Скопје.

Елена Темелковска

Администратор за надворешна трговија и набавки


Родена е 1990 година во Скопје. Дипломирала на Економски факултет, отсек надворешна трговија на Универзитетот "св.Кирил и Методиј" во Скопје во 2012 година. Магистрирала на Економски институт, отсек меѓународна економија при Универзитетот "св.Кирил и Методиј" во Скопје. Задолжена за непречено функционирање на веледрогеријата (администрација, финансии, продажба, набавки, однос со клиенти) и организирање настани во едукативниот центар Орто Дента ЕС.

Наташа Кипријановска

Администратор


Родена е во Скопје во 1988 г. Завршила средно медицинско училиште во Д.С.М.У. Д-р Панче Караѓозов во Скопје во 2007 година, отсек забни техничари. Има дипломирано на стоматолошкиот факултет Св. Кирил и Методиј во Скопје в0 2011 година, отсек дипломирани стоматолошки сестри. Има посетувано курсеви за комуникациски вештини. Работи во поликлиника Дента ЕС на работното место администратор.

Елена Јовановска

Администратор


Родена 1995 година во Скопје. Завршила средно образование во С.Е.П.У.Г.С Васил Антевски Дрен - отсек - економски техничар. Дипломирала на Правен факултет Јустинијан Први отсек - правни студии во 2019.

Елена Алчева

Стоматолошки асистент


Родена е во Велес во 1988 год. Има завршено средно образование во Штип Во СОУ ’’ Јане Сандански ‘’ отсек забен техничар. Работи како стоматолошки асистент во Велес од 2008 година. Од јули 2013 работи во ДентаЕс како стоматолошки асистент во ординацијата по протетика.

Ана Здравковска

Стоматолошки асистент


Родена е во Скопје 1996 година. Завршила средно медицинско училиште во ДСМУ Др. Панче Караѓозов во Скопје, отсек забен техничар. Студент на високата школа за стручни стоматолошки сестри-орални хигиенолози при Стоматолошкиот факултет во Скопје. Работи како стоматолошки асистент и е дел од тимот на ординацијата по протетика.

Иван Бубало

Стоматолошки асистент


Роден во Скопје во 1997 година. Има завршено средно медицинско образование во ДСМУ - „Др. Панче Караѓозов“ - Скопје. Студент на Стоматолошкиот факултет во Скопје отсек орални хигиеничари. Од јуни 2017 работи во Дента ЕС како стоматолошки асистент, и е дел од тимот на Орална Хирургија.

Александра Миленковска

Стоматолошки асистент


Родена е во Скопје во 1987 година.Средното образование го завршува во СМУ "Др. Панче Караѓозов", отсек забен техничар. Од 2008 година работи како стоматолошки асистент, а во мај 2018 се приклучува на тимот на Дента ЕС.

Мери Поповска

Стоматолошки асистент


Родена во Скопје во 1996 година, завршува средно медицинско образование во ДСМУ „Др. Панче Караѓозов“ - Скопје отсек забен техничар. Студент е на стоматолошкиот факултет во Скопје отсек доктор по дентална медицина. Од ноември 2019 година сум дел од тимот на Дента ЕС.

Бобан Стојаноски

Менаџер за продажба и организирање настани во Веледрогерија и едукативен центар Орто Дента ЕС


Роден 1989 година во Прилеп. Задолжен за непречено функционирање на веледрогеријата (продажба, финансии, набавка, администрација, однос со клиенти, однос со добавувачи, раст и развој) и организирање настани во едукативниот центар Орто Дента ЕС.

Лидија Димовска

Хигиеничар