Фиксна/Мобилна протетика

Фиксна протетика

Реставрација на загубените заби преку изработка на метал керамички и без метални коронки и мостови, како и протетски надрградби со висок квалитет и природен изглед.

Мобилна протетика

Класични мобилни и метални протези познати како „визил“, за надоместување на парцијална или тотална беззабост кај пациентот.

Протетика над имплантанти

Изработка на коронки и мостови врз импланти и мобилни протези врз мини импланти како последна фаза од имплантологијата.