ПОЛИТИКА ЗА КВАЛИТЕТ

Основните принципи на Поликлиниката за квалитет се: асортиман на безбедна, ефикасна и квалитетна услуга која овозможува зачувување на постоечките и освојување на нови пазари; што е главна визија на Поликлиниката со активно учество на сите вработени.

Вработените се вклучени во развој на Поликлиниката согласно нивната компетентност, знаење, обука и искуство. Задовоството на вработените се гледа преку работните услови, редовната исплата на личниот доход и постојано едуцурање на сите нивоа.

Добавувачите како партнери ги избираме преку оценување врз основа на нивната способност да ги исполнат барањата во однос на квалитетот. При тоа ја развиваме соработката со нашите добавувачи работејки со нив на заедничко подобрување на перформансите.

Во нашето работење го применуваме пристапот на меѓусебно поврзани процеси кои ги исполнуваат поставените цели на Поликлиниката.

Одлуките во Поликлиниката се носат врз основа на напревени анализи на податоци, мерења на карактеристиките на услугите и системот, согласно барањата на Системот за управување со квалитет.

Поликлиниката доследно ги спореведува сите релевантни законски и други барања и обврски

Вработените во Поликлиниката се грижат

Политиката за квалитет, кога е потребно се преиспитува и менува.

Политиката за квалитет е достапна за сите вработени и на јавноста.